สวนเล็กๆบนถาดไม้

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

สวนเล็กๆบนถาดไม้

เพลิดเพลินไปกับการท าสวนบนถาดไม้ เพื่อตกแต่งโต๊ะอาหาร

ตัดแผ่นไม้เพื่อท ําเป็นาํานของสวนถําดในขนําดที่ต้องกําร

ตัดไม้ท ําขอบและกั้นแบ่งสัดส่วนของถําด

เพิ่มลูกเล่นให้กับสวนถําดของท่ํานโดยกํารตัดแผ่นโลหะให้พอดีกับขนําดช่องในสวนถําดเพื่อสร้ํางมิติให้สวยงํามยิ่งขึ้น

  • ไม้อัด
  • คิ้วไม้ หรือ สันไม้
  • อุปกรณ์ตกแต่งสวนในถําด
  • แผ่นโลหะและหินขนําดต่ํางๆ