โคมไฟกระถางต้นไม้

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

โคมไฟกระถางต้นไม้

เพิ่มแสงสว่างให้ที่นั่งเล่นหน้าบ้าน ด้วยโคมไฟเก๋ๆออกแบบด้วยตัวเอง

วําดรูปที่คุณต้องกํารลงบนกระถําง เพื่อเป็นไกด์น ํากํารเจําะรู โดยส่วนล่ํางของกระถํางต้นไม้จะกลํายเป็นด้ํานบนเพรําะกระถํางจะถูกคว ่ําลงให้กลํายเป็นโคมไฟ

ใช้Dremel 200 หรือ Dremel Rotaryรุ่นใดก็ได้ กับดอกตัดกระเบื้องเบอร์ 562 ตัดตํามรอยที่วําดไว้ โดยเริ่มจํากค่อยๆเจําะลงไปจับให้เครื่องเอียงเป็นมุม 45องศํา เมื่อเจําะลงไปจนสุดเนื้อกระถํางแล้ว ให้ตัดต่อตํามรอยที่วําดไว้โดยจับเครื่องให้เป็นท ํามุมกับกระถํางเป็นมุม90องศํา

ใช้หินเจียรซิลิคอนคําร์ไบด์เบอร์84922ค่อยๆเจียรขอบของรอยที่ถูกตัดให้เรียบและสวยงําม

วํางเทียนหอมตรงกลํางจํานรองและคว ่ํากระถํางคลอบลงไป เพียงเท่ํานี้ กระถํางต้นไม้แบบเดิมๆ ก็กลํายเป็นโคมไฟให้คุณได้เพลิดเพลินในยํามค ่ําคืน

  • กระถํางต้นไม้ดินเผําขนําด 6นิ้ว จ ํานวน 1กระถําง
  • จํานรองกระถํางต้นไม้ดินเผําขนําด 8นิ้ว จ ํานวน 1 จําน
  • เทียนหอม
  • หน้ํากํากกันฝุ่น
  • แว่นนิรภัย