กล่องเก็บของม้านั่ง

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

กล่องเก็บของม้านั่ง

สร้างม้านั่งนั่งตากลมหน้าบ้านยังสามารถเป็นมุมเก็บของใช้ภายนอกบ้านได้อีกด้วย

เริ่มจํากกํารตัดขอบของม้ํานั่งจํากไม้ซีดําร์1x3” ก ําหนดจุดหรือเส้นเพื่อให้ไม้มีขนําดควํามยําว17” ออกเป็นทั้งหมด 8 ชิ้น เพื่อเป็นขําของม้ํานั่ง แล้วตัดให้มีควํามยําว 30”จ ํานวน 4ชิ้น ส ําหรับวํางเป็นแนวกํากบําทยึดม้ํานั่ง และควํามยําว 12”จ ํานวน 4 ชิ้น ส ําหรับด้ํานข้ํางวัดและตัดโดยใช้ Dremel Saw-Max ใส่ใบตัดไม้ ตัดพลําสติก SM500ยึดไม้ไว้กับโต๊ะจับชิ้นงําน แล้วตัดตํามเส้นที่วัดเอําไว้ Dremel Saw-Max จะมีลูกศรอยู่บนส่วนหัวของตัวเครื่อง ขณะตัดลํากลูกศรให้ตรงกับเส้นที่ก ําหนดไว้ จะท ําให้กํารตัดง่ํายและตรงมํากยิ่งขึ้น

ตัดมุมไม้ทั้ง8ชิ้นที่เตรียมไว้เพื่อเป็นขํามํานั่งเล็กน้อย เพื่อให้ม้ํานั่งตัวใหม่ของคุณมีรูปลักษณ์ที่สวยงําม วัดและก ําหนดจุดขนําด 2”ในส่วนฐํานล่ําง และ 3”จํากมุมล่ํางขึ้นมํา วําดเส้นเชื่อมจุดทั้งสองเพื่อตัดไม้ออกให้เป็นมุม โดยใช้Dremel Saw-Max และใบตัดไม้ ตัดพลําสติก SM500เหมือนขั้นตอนที่1

ใช้กําวติดไม้ติดไม้เข้ําด้วยดันดังรูปด้ํานซ้ํายมือถ้ําคุณตัดมุมขําม้ํานั่งตํามค ําแนะน ําในขั้นตอนที่2มุมที่ถูกตัดควรจะหันเข้ําด้ํานในของม้ํานั่ง

เมื่อกําวเซ็ทตัวดีแล้วให้ใช้กําวและขันสกรูไม้ทั้ง4เข้ําด้วยกันเพื่อท ําเป็นโครงม้ํานั่ง โดยให้ไม้ที่สั้นกว่ําไว้ด้ํานในกรอบ ดังรูปด้ํานซ้ํายมือ

ตัดไม้อัดจ ํานวน 6ชิ้น เพื่อให้วํางพอดีด้ํานในโครงที่ท ําขึ้นในขั้นตอนที่ 4เพื่อประกอบให้ม้ํานั่งเป็นทรงกล่องเก็บของ-ตัดแผ่นไม้ขนําด ยําว 15”กว้ําง 16” จ ํานวน 2แผ่น ส ําหรับประกอบด้ํานข้ํางของโครง-ตัดแผ่นไม้ขนําด ยําว 15“กว้ําง 33.3”จ ํานวน 2แผ่น เพื่อประกอบปิดด้ํานหน้ําและด้ํานหลังของม้ํานั่ง-ตัดแผ่นไม้ขนําด ยําว18“กว้ําง 36“ส ําหรับวํางปิดด้ํานบนของม้ํานั่ง-ตัดแผ่นไม้ขนําด ยําว15.5“กว้ําง 33.5“ส ําหรับวํางปิดด้ํานล่ํางของม้ํานั่งยึดไม้ไว้กับโต๊ะจับชิ้นงํานให้แน่น และใช้ Dremel Saw-Max และใบSM500 ตัดตํามจุดที่ก ําหนดไว้ ควรตัดใม้ให้สุดขอบแผ่นไม้ก่อนที่จะเริ่มตัดไม้ชิ้นต่อไปเพื่อให้สวยงํามยิ่งขึ้น คุณสํามํารถหุ้มม้ํานั่งไม้ด้วยผ้ําลํายใดก็ได้ตํามใจชอบตัดผ้ําใหญ่กว่ําขนําดเพื่อที่จะได้คลุมไม้อัดได้สวยงํามหลักจํากตัดผ้ําให้ได้ขนําดแล้ว วํางแผ่นไม้อัดลงบนผ้ําแล้วพับผ้ําขึ้นมําห่อไม้อัดแล้วยึดด้วยแม็ค

ยึดแผ่นไม้สองแผ่นหน้ําหลังและโครงด้ํานในให้แน่นโดยกํารใช้น๊อตเจําะไม้เจําะเข้ําไป

ขั้นตอนนี้เป็นกํารท ําฐํานของม้ํานั่งในขั้นตอนนี้เรําใช้เทคนิคตัดมุมเช่นเดียวกับขั้นตอนที่2ตัดมุมขนําด3“เพื่อตัดมุมยึดมุมขําทั้ง4ข้ํางและยึดมุมทั้งสี่เข้ํากับขําด้วยน๊อต

เมื่อยึดฐํานขําทั้ง4เรียบร้อยแล้ว ให้ยึดไม้อัดที่ตัดไว้ส ําหรับวํางด้ํางล่ํางโดยกํารเจําะยึดเข้ํากับฐํานแต่ละข้ําง

เพิ่มโฟมเข้ําไปข้ํางใต้ผ้ําในส่วนที่จะใช้เป็นที่นั่งเพื่อควํามนุ่มและสบํายขณะตัดผ้ําหุ้มเบําะ อย่ําลืมที่จะเหลือพื้นที่ผ้ําเพื่อยึดผ้ําเข้ํากับไม้วํางโฟมทีตัดแล้วบนผ้ําและวํางไม้อัดที่ตัดไว้ทับลงไป หนังจํากนั้นให้พับผ้ําขึ้นมําหุ้มไม้และใช้แม็คยึด

เมื่อส่วนเบําะนั่งพร้อมแล้ว คุณสํามํารถประกอบปิดส่วนบนของกล่องเก็บของม้ํานั่งได้โดยใช้บํานหนีบเพื่อท ําให้กล่องเปิดปิดได้คล้ํายประตูใช้บํานพับทั้งหมด3อัน เพื่อสร้ํางควํามแข็งแรงและรับแรงเปิดปิดได้อย่ํางมีประสิทธิภําพเพียงเท่ํานี้คุณก็ได้กล่องเก็บของม้ํานั่งที่สุดแสดจะมีประโยชน์มําไว้ตกแต่งสวนหน้ําบ้ํานคุณ

  • กระดานไม้ซีดาร์ ขนาด1x3”
  • แผ่นไม้อัด ขนาด1/2" และ1/4"
  • ไขควง
  • น๊อตขันไม้
  • บานพับ
  • สีทา (มีหรือไม่มีก็ได้)
  • โฟม
  • ผ้า
  • กาวทาไม้