ชั้นวางเครื่องปรุง

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

ชั้นวางเครื่องปรุง

เปลี่ยนสไตล์การจัดวางเครื่องปรุงซะใหม่โดยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์และสวยงาม

ออกแบบขนําดชั้นวํางเครื่องปรุงของคุณตํามควํามต้องกําร โดยค ํานึงถึงจ ํานวนขวดที่คุณจะใส่ และกะระยะห่ํางระหว่ํางขวดก ําหนดจุดและตีเส้นบนไม้ป๊อปล่ําและยึดไม้ไว้กับโต๊ะจับชิ้นงําน ตัดไม้ด้วยDremel Saw-Max ใช้ใบตัดSM500 Dremel Saw-Maxจะมีลูกศรน ําตัวอยู่ส่วนใช้งํานของเครื่องมือ ซึ่งจะท ําให้กํารตัดของคุณง่ํายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนต่อไป ตัดคิ้วส ําหรับท ําสันขอบตํามขนําดไม้ป๊อปล่ําที่ตัดไว้ในขั้นตอนแรก คิ้วจะช่วยรับน ้ําหนักชั้นไม้ป๊อปล่ําและจะเป็นส่วนที่ถูกเจําะยึดไปกับก ําแพงใช้เทคนิคกํารวัดและตัดเหมือนกับขึ้นตอนที่1

ขั้นตอนี้เริ่มจํากกํารประกอบคิ้วและชั้นไม้เข้ําด้วยกัน โดยกํารหงํายคิ้วไว้กับโต๊ะจับงํานวํางชั้นไม้ป๊อปล่ําไว้บนคิ้วให้เป็นแนวเส้นเดียวกัน โดยเอําด้ํานบนของไม้ป๊อปลง ใช้Dremel 4000กับดอกเจําะเบอร์150ท ํากํารเจําะลงบนไม้ทั้งสองชั้น 3-5รู เพื่อใช้ในกํารขันยึดเข้ํากับก ําแพง ใช้เครื่องมือเจําะเพรําะป้องกันไม้แตกเมื่อเจําะเองด้วยมือ

หํากต้องกํารเคลือบไม้ สํามํารถท ําในขั้นตอนนี้ชั้นของเรําจะใช้ สีเคลือบไม้ที่เป็นสีPecanและอย่ําลืมปูผ้ํารองก่อนลงมือเคลือบ

เมื่อชั้นที่ได้ทําสีเคลือบไว้แห้ง (ประมําณ12ชม. หรือขึ้นอยู่กับค ําแนะน ําข้ํางกระปุกสี) เรําก็พร้อมที่จะวัดและวํางกระปุกแก้วที่จะใช้ใส่เครื่องปรุงลงบนชั้นไม้โดยเริ่มจํากกํารใช้ฝําขวดวําดต ําแหน่งของกระปุกที่จะถูกยึดลงข้ํางใต้ไม้ป๊อปล่ํา ระยะห่ํางระหว่ํางกระปุกควรห่ํางประมําณ2 นิ้วมือ

เมื่อก ําหนดจุดที่จะวํางฝํากระปุกแล้ว ก็เริ่มท ํากํารเจําะรูเข้ําตรงกลํางฝํากระปุก วํางฝําที่ถูกเจําะรูแล้วลงบนไม้ป๊อปล่ํา เจําะรูจํากรูตรงกลํางฝําและเจําะไปยังไม้เพื่อให้เพื่อรูน ําทํางในกํารขัน โดยใช้ Dremel 4000และดอกเจําะเบอร์150หลังจํากนั้นให้ยึดฝําโดยใช้ไขควงมือขันน๊อตยึดลงไปตํามรูที่เจําะไว้ และท ําเหมือนกันกับฝําอื่นๆ

ในขั้นตอนนี้อย่ําเพิ่มน ํากระปุกยึดเข้ํากับฝํา ท ําชั้นไม้ป๊อปล่ําที่ท ําขึ้นยึดเข้ําไปกับก ําแพงโดยเจําะตรงสันไม้ที่ท ําไว้ในขั้นตอนที่2

เมื่อยึดชั้นเสร็จและแน่นดีแล้ว คุณก็สํามํารถเปลี่ยนกระปุกเครื่องปรุงอันเดิมของคุณ ให้เป็นอันใหม่และจัดระเบียบบนชั้นเครื่องปรุงกิ๊บเก๋ได้อย่ํางสวยงําม

ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะน ํากระปุกยึดเข้ํากับฝํา คุณสํามํารถเขียนและแกะสลักตัวอักษรลงบนกระปุก โดยใช้ Dremel 4000 ขั้นแรก เขียนตัวอักษรที่คุณต้องกํารลงบนกระปุกแก้วด้วยปํากกําเมจิกลบไม่ได้ แล้วใช้หินเจียรซิลิคอนเบอร์84922กับเครื่องDremel 4000ปรับควํามเร็วรอบให้สูง แล้วค่อยๆเจียรผิวแก้วตํามรอบตัวอักษรที่วําดไว้

  • 1x3" กระดํานไม้ป๊อปล่ํา
  • คิ้วส ําหรับท ําสันขอบ
  • สีเคลือบไม้
  • ไขควง และ น๊อต