ต่อชั้นเก็บของ

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

ต่อชั้นเก็บของ

จัดอุปกรณ์นอกบ้านที่ส าคัญให้พร้อมใช้งาน

วัดขนําดชั้นตะแกรงเหล็กตํามขนําดที่ต้องกํารแขวน เพื่อที่จะแขวงเข้ํากับม้ํานั่งตัวเก่ํา

ใช้Dremel Saw-MaxและใบตัดSM510เพื่อตัดตะแกรงเหล็กตรงจุดที่ก ําหนดไว้ ขั้นตอนต่อไปคือกํารต่อเติมชั้นของคุณ โดยกํารเจําะเหล็กเข้ํามุมเข้ําตรงขําด้ํานในของม้ํานั่ง และวํางตะแกรงเหล็กลงเพียงเท่ํานี้คุณก็จะได้ชั้นเก็บของจํากม้ํานั่งตัวเก่ําของคุณ

  • ชั้นเหล็ก
  • เหล็กเข้ามุม
  • สว่านไขควง และน๊อตขันไม้