กระดานแห่งความคิด

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

กระดานแห่งความคิด

เติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยกระดานแห่งความคิด

วัดขนําดกระดําษแห่งควํามคิดของคุณตํามควํามต้องกําร และตัดแผ่นไม้อัดตํามขนําดที่วัดไว้ โดยวําดพื้นที่ที่ต้องตัดบนไม้อัดและยึดไม้ไว้กับโต๊ะจับชิ้นงําน ใช้Dremel Saw-Max และใบตัดไม้และพลําสติก (SM500) ตัดตํามเส้นที่วําดไว้ Dremel Saw-Maxมีรอยลูกศรน ําตัดบนหัวเครื่องมือ เพียงแค่คุณวํางลูกศรให้ตรงกับเส้นตรงที่วําดไว้ จะท ําให้คุณตัดตรงได้อย่ํางง่ํายดํายหลังจํากนั้นให้น ําสีทํากระดํานด ํามําทําบนแผ่นไม้ที่ตัด และปล่อยไว้ให้แห้ง (ประมําณ24ชม.หรืออ้ํางอิงจํากค ําแนะน ํากํารใช้สีข้ํางกระปุก)ระหว่ํางรอสีแห้ง คุณสํามํารถเริ่มตัดชิ้นส่วนอื่น ซึ่งจะแนะน ําในขั้นตอนต่อไป

คุณสํามํารถสร้ํางกระดํานควํามคิดได้จํากหลํากหลํายวัสดุ เช่น กระดําษปักหมุด,กระดํานลบได้,ไม้ก๊อก และอื่นๆกระดําษควํามคิดของเรําเลือกใช้แผ่นโลหะ เพื่อที่จะได้แขวนหรือติดควํามคิดต่ํางๆด้วยแม่เหล็กและแบ่งกระดํานให้เป็น 4ส่วนแล้วจัดเรียงให้เหมือนกระดํานหมํากรุกกระดํานควํามคิดของเรํามีขนําดกว้ําง 36 นิ้ว และยําว 36 นิ้ว แบ่งเป็น 4ส่วน ขนําด18”x18”วําดแผ่นโลหะขนําด18”x18”2ชิ้น แล้วยึดกับโต๊ะจับงําน ใช้Dremel Saw-Maxเหมือนขั้นตอนที่1แต่เปลี่ยนใบให้เป็นใบตัดเหล็ก(SM510)และตัดตํามเส้นเหมือนขั้นตอนที่1แต่ช้ําลง และควรจะปล่อยให้ควํามเร็วของเครื่องมือท ํางํานแทนคุณเมื่อกระดํานชอล์กแห้ง ให้เจําะแผ่นโลหะที่ตัดไว้ และขันยึดลงไปบนกระดําน

ขั้นตอนสุดท้ํายเจําะยึดกระดํานของคุณขึ้นบนกําแพงและคุณพร้อมแล้วที่จะจัดกํารควํามคิดของคนลงบนกระดํานแห่งควํามคิดที่ท ําขึ้นมําง่ํายๆด้วยตัวคุณเอง

  • แผ่นไม้อัด MDF(ขนําดตํามควํามต้องกํารของคุณ)
  • แผ่นโลหะ
  • สีท ํากระดํานด ํา
  • ชอล์ก
  • แม่เหล็ก
  • สว่ํานไขควง
  • ถุงมือ