เชิงเทียนแก้ว

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

เชิงเทียนแก้ว

เชิงเทียนแก้ว

ขั้นแรก ท ําควํามสะอําดแก้วด้วย น ้ําสบู่อุ่นๆจํากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง เรําใช้แก้วที่มีควํามสูง 7 ซ.ม. เส้นผ่ําศูนย์กลําง 7 ซ.ม. คุณสํามํารถเลือกใช้แก้วได้ทุกประเภท แต่ถ้ําจะให้ได้ชิ้นงํานที่ดีแนะน ําให้ใช้แก้วสี หรือแก้วสีขุ่น หลังจํากนั้นวําดรูปที่ต้องกํารลงไปในกระดําษลอกลําย แล้วทําบลงในด้ํานในแก้วจํากนั้นทําบผ้ําสักหลําดหรือผ้ําใดก็ได้สีด ําเพื่อให้เห็นลวดลํายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ใช้ Dremel Engraver ด้วยควํามเร็วระดับ 1จับเครื่องมือให้ท ํามุมเล็กน้อยเหมือนกํารจับปํากกําวําดลวดลํายลงบนพื้นแก้วโดยไม่ต้องออกแรงกดแค่ควบคุมเครื่องมือให้ตรงกับลํายที่วําดไว้เท่ํานั้น เมื่อแกะสลักตํามลํายที่วําดไว้เสร็จแล้วให้ท ํากระดําษไขด้ํานในออก ทิ้งผ้ําสีด ําไว้ด้ํานในเหมือนเดิมเพิ่มท ําให้เห็นลวดลํายที่คุณแกะสลักชัดเจนขึ้น

แกะสลักให้เต็มลํายที่วําดไว้โดยแกะให้เป็นเส้นขนํานให้ใกล้กันมํากที่สุด (คล้ํายๆระบํายสีภําพ) ท ําเช่นนี้จนรูปที่เต็มรูป หลังจํากนั้นใช้หัวขัดขัดเบําๆเพื่อให้ลํายเรียบและดูเป็นผลงํานของมืออําชีพ

ใส่เทียนลงไปในแก้ว เพียงเท่ํานี้คุณก็ได้เชิงเทียนเก๋ๆตั้งโชว์ภํายในบ้ําน

  • แก้ว (แบบสี หรือ แบบฝ้ําขุ่น)
  • กระดําษลอกลําย
  • ผ้ําสีด ํา
  • เทียนตะหลับ