เนรมิตเสื้อยืดเด็กน้อย

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

เนรมิตเสื้อยืดเด็กน้อย

ด้วยDremel Versatip

เริ่มด้วยกํารออกแบบลวดลํายเสื้อด้วยปํากกําเขียนผ้ํา

ใช้สีเพ้นท์ผ้ําระบํายลงไปบนลวดลํายที่วําดไว้ด้วยแปรงโฟม

ติดเม็ดคริสตัวลงตํามแบบที่ออกไว้ โดยใช้ Dremel Versatip ใส่หัวเป่ําลมร้อนจี้เข้ําไปบนด้ํานบนเม็ดคริสตัล และแปะเม็ดคริสตัลลงบนเสื้อ ใช้หัวบักกรีกับเม็ดคริสตัลที่มีขนําดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ควํามร้อนไหม้เสื้อ

  • Dremel Dremel Versatip หัวแร้งความร้อนใช้ก๊าซ 2000-06

    หัวแร้งความร้อนใช้ก๊าซ 2000 VersaTip™ แสดงรายละเอียด
  • เสื้อยืด
  • เม็ดคริสตัล แบบก้นแบนติดกําว ขนําดต่ํางๆ
  • ปํากกําเขียนผ้ํา
  • กระดําษ
  • เข็มหมุด
  • สีเพ้นท์ผ้ํา
  • แปรงโฟม