ท ําจิ๊กซอว์งูน้อยให้คุณหนู

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

ท ําจิ๊กซอว์งูน้อยให้คุณหนู

ท ําจิ๊กซอว์งูน้อยให้คุณหนู

น ําไม้อัดขนําด 55 x 50 ซม. ที่เตรียมไว้มําวําดวงกลมที่มีขนําดเส้นผ่ําศูนย์กลําง 50 ซม.เพื่อเป็นขอบของจิ๊กซอว์งูน้อย เพื่อท ําให้เป็นจิ๊กซอว์งูน้อยที่ดูสมส่วนคุณสํามํารถสร้ํางไกด์น ําวําดเส้นขนํานด้วยตัวคุณเอง โดยใช้เศษไม้ที่เตรียมไว้ ตัดให้มีขนําด 7.5x10 ซม. โดยใช้ Dremel Moto-Saw ใช้ดินสอทั้งสองแท่งวํางขนําดข้ํางไม้ทั้งสองข้ํางแล้วพันด้วยเทปกวํา เพียงเท่ํานี้คุณก็ได้ไกด์น ําวําดเส้นคู่ขนําดขนํานกว้ําง 7.5ซม. เพื่อวําดล ําตัวงูน้อยของคุณ เมื่อได้ล ําตัวงูเรียบร้อยแล้ว วําดหัวและหํางงูด้วยตัวคุณเอง

วัดควํามยําวของล ําตัวงูน้อย (ไม่รวมส่วนหัวและหําง) โดยใช้สํายวัดแบ่งข่วงล ําตัวให้เท่ําๆกันทั้งหมด26ส่วนแล้ววําดส่วนที่จะท ําเป็นตัวต่อ ตัดไม้ให้เป็นรูปงูน้อยที่วําดไว้โดยใช้Dremel Moto-Saw และใบตัดไม้เบอร์ MS51

ตัดล ําตัวงูให้เป็นตัวต่อตํามรอยที่วําดไว้ โดยใช้Dremel Moto-Saw ใบตัดไม้เบอร์ MS52

ขัดขอบไม้ที่ตัดไว้ให้เนียน เพื่อไม่ให้เศษของไม้ต ํามือเด็ก โดยใช้ Dremel 3000 กับใบขัดกระดําษทรํายระบบอีซี่ล็อคเบอร์ EZ411ขัดตรงขอบข้ํางของงูเท่ํานั้น ไม่ต้องขัดในด้ํานที่เป็นตัวต่อเพรําะจะท ําให้ตัวต่ออําจไม่เข้ําคู่

ทําสี เขียนลําย และตัวเลข ลงบนแต่ละส่วนของตัวต่อโดยใช้สีน่ํารักสนใสเพื่อจูงใจให้หนูน้อยอยํากเล่นจิ๊กซอว์ท ําเองของคุณ

  • ไม้อัด MDF หนํา 9 มม. ขนําด 55 ซม. x 50ซม.
  • เศษไม้เหลือใช้ ขนําด 7.5 x 10 ซม.
  • ดินสอ 2แท่ง
  • เทปกําวและ สํายวัด