เปลี่ยนจานเรียบๆในบ้านให้สวยงามสดใสบนโต๊ะอาหาร

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

เปลี่ยนจานเรียบๆในบ้านให้สวยงามสดใสบนโต๊ะอาหาร

เปลี่ยนจานเรียบๆในบ้านให้สวยงามสดใสบนโต๊ะอาหาร

ติดเทปฟอยล์ทองแทงบนพื้นหลังกระเบื้องโมเสคขนําด 20x10มม. 40ชิ้น (จํานแกะสลักกว้ําง 30ซม.) หลังจํากนั้นให้น ําเทปทองแดงติดรอบๆขอบจําน ติดทั้งหมด 2รอบ โดยห่ํางลึกเข้ํามําในจําน 20 มม. ท ําให้เทปเรียบไปกับจํานโดยใช้สันแฟ้มหรือหลังข้อนชํา ติดกระเบื้องโมเสคลงบนเทปที่ติดไว้บนจําน ออกแบบระยะห่ํางได้ตํามควํามต้องกํารดังรูปด้ํานซ้ํายมือ

ใช้Dremel Versaflameหัวบักกรี บักกรีรอบๆและขอบบนและล่ํางกระเบื้องโมเสคให้ยึดกับเทปทองแดง

ใช้Dremel Engraver ปํากกําไฟฟ้ํา แกะสลักเส้นระหว่ํางกระเบื้องโมเสคให้สวยงํามตํามใจชอบ เพียงเท่ํานี้คุณก็ได้จํานสวยเก๋ใบใหม่บนโต๊ะอําหํารของคุณ

  • Dremel Dremel Versaflame ปืนเปลวอเนกประงสงค์ใช้ก๊าซ 2200-4

    ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 2200 Versaflame™ แสดงรายละเอียด
  • กระเบื้องโมเสคแก้ว ขนําด 20 x 10 มม.
  • เทปฟอยล์ทองแดงขนําด 3/16"
  • ลวดเชื่อม
  • กําวส ําหรับติดแก้ว
  • จํานแกะสลัก