ตกแต่งคิ้วขอบก ําแพง

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

ตกแต่งคิ้วขอบก ําแพง

ท ํากํารตกแต่คิ้วขอบค ําแพงเพื่อห้องที่สะอําดน่ําอย

สํามํารถตัดขนําดคิ้วไม้ให้เหมําะสมกับควํามต้องกําร โปรเจคของเรําเลือกก ําหนดจุดตัดตํามควํามยําวของช่องพื้นไม้ ใช้ Dremel 4000 กับใบตัดคําร์ไบด์เบอร์ EZ544 ปรับควํามเร็วเครื่องสูงสุดและตัดตํามรอยที่ก ําหนดไว้ สิ่งส ําคัญส ําหรับเครื่องมือDremelคือให้ควํามเร็วของเครื่องท ํางํานแทนคุณโดยที่คุณกดน ้ําหนักลงที่ตัวเครื่องเล็กน้อย

ตอกคิ้วไม้ส่วนแรกลงบนมุมทีห้องที่คุณต้องกํารตกแต่งโดยใช้ปืนยิงตะปูหรือค้อนกับตะปูหัวกลมเบอร์ 6หรือ 8ใช้ Dremel Rotaryชนิดในก็ได้ ในที่นี้เรําใช้เครื่องมือ Dremel 4000กับปลอกขัดกระดําษทรํายและแกนต่อระบบอีซี่ล็อคระบบอีซี่ล็อคท ําให้สะดวกในกํารเปลี่ยนปลอกขัดขณะใช้งําน ตั้งควํามเร็วรอบเครื่องสูงสุดและขัดเศษไม้และพื้นผิดส่วนเกินออกจํากไม้คิ้วที่คุณตัดในขั้นตอนแรกปลอกขัดกระดําษทรํายเบอร์ 408 ควํามละเอียด60ช่วยท ําให้ขัดพื้นผิดส่วนเกินออกไปได้ดีกว่ํากระดําษทรํายควํามละเอียดสูงค่อยๆขัดเอําพื้นผิดส่วนเกินออกแล้วลองวํางเข้ําไปในช่องจนกว่ําจะพอดีหลังจํากค่อยๆขัดเอําเนื้อไม้ส่วนเกินออกด้วยปลอกขัดที่มีควํามละเอียดต ่ํา เปลี่ยนปลอกขัดให้เป็นเบอร์ 445ที่มีควํามละเอียดมํากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเก็บงํานและปรับแต่งให้เรียบร้อย

เมื่อต่อคิ้วไม้ทั้งสองเข้ํามุมหํากันเรียบร้อยแล้ว ตอกตะปูยึดเข้ํามุมให้แน่น

  • Dremel EZ544+ ใบตัดคาร์ไบด์ ระบบอีซี่ล๊อค

    EZ544+ ใบตัดคาร์ไบด์ ระบบอีซี่ล๊อค 1-1/2นิ้ว แสดงรายละเอียด
  • ไม้คิ้วขนําด ¼”
  • ปืนยิงตะปู(มีหรือไม่มีก็ได้)
  • ค้อนเบอร์และ ตะปูหัวกลมเบอร์6หรือ 8