ท ําควํามสะอําดแบตเตอรี่ก้อนเก่ํา

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

ท ําควํามสะอําดแบตเตอรี่ก้อนเก่ํา

ท ําควํามสะอําดแบตเตอรี่ก้อนเก่ํา

น ําแบตเตอรี่ออกมําจํากตัวรถ แล้วท ําควํามสะอําดด้วยน ้ําส้มสํายชู (น ้ําส้มสํายชูไม่ต้องเยอะ)

ท ําควํามสะอําดขั้วเครื่องยนต์ โดยใช้Dremel 8200 กับแปรงสแตนเสสเบอร์ 531ปรับควํามเร็วรอบให้อยู่ที่ 15,000 รอบต่อนําที

ใช้Dremel 8200กับแปรงสแตนเลสเบอร์ 531ท ําควํามสะอําดขั้วบนตัวแบตเตอรี่ กํารท ําควํามสะอําดนี้จะท ําให้แบตเตอรี่และเครื่องยนต์ท ํางํานได้มีประสิทธิภําพมํากยิ่งขึ้น

วํางแบตเตอรี่เข้ําที่เดิม และต่อขั้วแบตให้เหมือนเดิมโดยใช้ประแจขันเพียงเท่ํานี้คุณสํามํารถมีแบตเตอรี่ที่สะอําดและมีประสิทธิภําพมํากยิ่งขึ้น

  • ถุงมือผ้ํา
  • น ้ําส้มสํายชู
  • ถ้วยใบเล็ก
  • ส ําลี
  • น ้ําร้อน