เปลื่ยนกระเบื้องในห้องน ้ํา

ค้นหาโปรเจ็ค แสดงโปรเจค" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

เปลื่ยนกระเบื้องในห้องน ้ํา

ท ํากํารตกแต่คิ้วขอบค ําแพงเพื่อห้องที่สะอําดน่ําอย

เซําะกระเบื้องเก่ําออกด้วยสิ่วและค้อน และขัดเพื่อให้พื้นที่ถูกเลําะกระเบื้องออกเรียบเนียน หรือฉําบปูนเพื่อให้พื้นผิวเรียบเสมอกัน

วัดขนําดของผนังและขนําดกระเบื้องเพื่อวํางแผนกํารปูกระเบื้องแล้วหําจุดศูนย์กลํางเริ่มวํางแผนกํารปูกระเบื้องจํากตรงกลํางไปยังด้ํานข้ํางเพื่อจะได้ตัดกระเบื้อส่วนเกินออกจํากทํางด้ํานข้ําง

เพื่อให้กํารปูกระเบื้องสะดวกและง่ํายขึ้น เอําปุ่มกดชักโครกข้ํางฝําผนังออกเพื่อให้กํารวํางกระเบื้องง่ํายขึ้น จํากนั้นเกลี่ยกําวปูกระเบื้องให้เท่ํากันเพื่อให้กระเบื้องบนผนังเรียบเสมอกัน จํากนั้นวํางกระเบื้องลงไปบนผนังใช้โดยใช้ตัวช่วยจัดแนวร่องกระเบื้องเพื่อให้มีช่องว่ํางระหว่ํางกระเบื้องที่เท่ํากัน

ตัดกระเบื้องที่เกินขอบก ําแพงและที่บริเวรปุ่มกดชักโครกที่เว้นไว้ให้ขนําดพอดีกับพื้นที่โดยใช้Dremel Saw-Max กับไกด์น ําตัดและใบเพชรตัดกระเบื้อง SM540

ท ํากระเบื้องที่ตัดพอดีกับมุมแล้วติดเข้ําไปบนก ําแพงแล้วใส่ฝําปุ่มกดชักโครกกลับเข้ําที่เดิม

ใช้กําวยําแนวร่องกระเบื้อเพื่อเก็บงํานในขั้นตอนสุดท้ําย เมื่อกําวแห้งดีแล้วสํามํารถเจําะหรือใช้ตัวแขวนดูดก ําแพงแขวนที่ใส่กระดําษทิชชู่บนฝําผนังได้

  • ไม้คิ้วขนําด ¼”
  • ปืนยิงตะปู(มีหรือไม่มีก็ได้)
  • ค้อนเบอร์และ ตะปูหัวกลมเบอร์6หรือ 8